Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

QUY ĐỊNH CHUNG & ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆMĐiều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường

Tất cả các thí sinh tham gia phải đảm bảo rằng hình thức và nội dung của bài dự thikhông được sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (định nghĩa sau đây) với bất kỳ tác phẩm nào khác. "Quyền sở hữu trí tuệ" là tất cả tài sản trí tuệ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền tác giả tại thời điểm hiện tại và tương lai liên quan đến thiết kế, cách trình bày, nhãn hiệu hàng hóa, bí mật kinh doanh, bí quyết, bí mật thông tin, bằng sáng chế, phát minh, sự phát hiện và tất cả các tài sản trí tuệ khác theo quy định trong Điều 2 của Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1967.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc đối với bất kỳ sự vi phạm bị cáo buộc phát sinh hoặc liên quan đến một bài thi bất kỳ nào.

Khi đăng ký tham dự cuộc thi, đội tham gia không được thu hồi mà không có sự chấp thuận trước của Ban Tổ chức vì việc tham gia dự thi đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin và quyền (bao gồm cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ) đã được trao cho Ban Tổ chức.

Thông tin của người tham gia cuộc thi

Bằng việc gửi những thông tin chi tiết cá nhân của mình, các thành viên của đội tham giadự thi đồng ý và tự nguyện để Ban Tổ chức giữ lại và sử dụng những thông tin chi tiết cá nhân cho mục đích xác minh danh tính của những người trong đội tham gia, liên hệ với những người trong đội thắng cuộc, và/hoặc giữ lại hoặc sử dụng các thông tin đó để tiếp thị trong tương lai hay cho các mục đích quảng cáo.

Ban Tổ chức cũng có thể chuyển tiếp hoặc cung cấp thông tin chi tiết của các cá nhân để thực hiện các mục đích trên. Thông tin chi tiết của các cá nhân cũng có thể được nộp cho các cơ quan liên quan nếu cần thiết, và tên của những người trong đội chiến thắng có thể được công bố bởi Ban Tổ chức trên bất kỳ diễn đàn và các phương tiện truyền thông thích hợp nào mà Ban Tổ chức thấy phù hợp. Những người trong đội chiến thắng cũng đồng ý việc chụp ảnh công khai và chú thích cho mục đích tuyên truyền của Cuộc thi.

Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý

Theo mức tối đa được phép theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) hoặc thương tích cá nhân liên quan khi tham gia cuộc thi hoặc sử dụng các giải thưởng được đưa ra của cuộc thi.

Nếu vì bất cứ lý do gì cuộc thi này không thể thực hiện theo kế hoạch vì lý do bao gồm (nhưng không giới hạn) nhiễm virus máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, hỏng hóc kỹ thuật, vi phạm pháp luật, hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Ban Tổ chức, hoặc ảnh hưởng đến an ninh hành chính, sự công bằng, thống nhất hoặc điều lệ thích hợp của chương trình này, Ban Tổ chức có quyền tuỳ ý hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng cuộc thi mà không cần thông báo, và cũng có thể loại bất cứ tập thể có hành vi gian lận trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.