ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM

Quy định chung

Điều khoản miễn trách nhiệm:

1 Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường

2 Thông tin của người tham gia cuộc thi

3 Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý