CƠ CHẾ CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Cơ chế tính điểm:

2. Tiêu chí chấm điểm của Ban Tổ chức:
 1. Bản kế hoạch:
  • Đúng chủ đề Kiến thức tài chính
  • Tham khảo các tài liệu từ trang web Kỹ năng quản lý tài chính như Bác Ví, các video từ Cuộc thi năm 2012…
  • Tính hiệu quả
  • Tính thực tế
  • Tính sáng tạo
  • Tính độc đáo
  • Tính hài hước
 2. Buổi sinh hoạt tại trường:
  • Tính hấp dẫn
  • Tính hiệu quả

3. Ban Giám khảo:

Lưu ý

4. Giải thưởng:

Lưu ý

©2000-2020 Visa. Toàn bộ quyền được bảo hộ.